Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-726/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA PN-SKU-726/13-MM
 
19.11.2013Odluka o početku postupka nabave
27.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.12.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.2.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja