Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S-005 0089574
Predmet:Ugradnja tipske MRS na lokaciji Križ PN-I-618/13-GB
 
15.10.2013Odluka o početku postupka nabave
28.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.11.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.1.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.1.2014Odluka o odabiru / poništenju
13.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja