Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-540/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-UP-540/13-MM
 
9.9.2013Odluka o početku postupka nabave
13.9.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
19.11.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja