Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-STU-557/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-557/13-MM
 
2.9.2013Odluka o početku postupka nabave
14.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.9.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.10.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.10.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.11.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja