Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-121208-310510
Predmet:REVIZIJA PREDMETA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2009. GODINI PROVEDENIH PO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI ( NN 110/07 i 125/08) PN-UP-228/10-MB
 
27.5.2010Odluka o početku postupka nabave
1.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.6.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja