Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-589/13-MM
Predmet:OPREMA ZA RASVJETU I ELEKTRIČNE SVJETILJKE PN-SKU-589/13-MM
 
13.9.2013Odluka o početku postupka nabave
31.1.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.2.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja