Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2024/S F15-0000003
Predmet:USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U RJEŠAVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA I ZASTUPANJE U UPRAVNIM, ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM TE DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA KAO I IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-010/24-AB
 
17.1.2024Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
25.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.1.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja