Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0055216
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-726/23-SP
 
27.12.2023Odluka o početku postupka nabave
29.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.2.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.2.2024Odluka o odabiru / poništenju
5.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja