Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0054267
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA: GRUPA A: -715- ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B: -716- ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-715-716/23-SP
 
20.12.2023Odluka o početku postupka nabave
27.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.3.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.3.2024Odluka o odabiru / poništenju
9.4.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja