Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ZAŠTITARSKE I VATROGASNE USLUGE PN-Z-685/23-ŽF
 
13.12.2023Odluka o početku postupka nabave
18.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
28.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
2.1.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.2.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.2.2024Odluka o odabiru / poništenju
4.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja