Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2023/S 0F5-0051598
Predmet:INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-673/23-MHŠ
 
1.12.2023Odluka o početku postupka nabave
8.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.1.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja