Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0051245
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-667/23-AS
 
22.11.2023Odluka o početku postupka nabave
6.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
20.2.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja