Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4 000 m3/h, 50 bar (za lokacije Končanica i Veliki Grđevac) i kontejnerske MRS 1 x 150 m3/h, 100 bar (za lokaciju Bobuši) PN-I-589/23-MB
 
6.11.2023Odluka o početku postupka nabave
15.11.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
27.11.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
12.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.2.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.2.2024Odluka o odabiru / poništenju
15.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja