Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0038119
Predmet:REDOVNO ODRŽAVANJE MOTORA I KOMPRESORA NA KS1 VELIKA LUDINA PN-T-431/23-LR
 
6.9.2023Odluka o početku postupka nabave
11.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.10.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja