Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-526/13-MM
Predmet:ZAKUP UREDSKO-POSLOVNOG PROSTORA U VINKOVCIMA PN-T-526/13-MM
 
21.8.2013Odluka o početku postupka nabave
22.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja