Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0037273
Predmet:Usluga održavanja i nadogradnje računalnog programa Centrix 2023 PN-Z-433/23-LR
 
25.7.2023Odluka o početku postupka nabave
5.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
5.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja