Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0034298
Predmet:USLUGE VJEŠTAČENJA RADNOG POJASA TRASE PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-493/23-SP
 
8.8.2023Odluka o početku postupka nabave
10.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.9.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja