Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:OSIGURANJE IMOVINE OD RIZIKA, POTRESA I OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PN-FR-438/23-MB
 
4.7.2023Odluka o početku postupka nabave
7.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
7.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
14.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
17.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
9.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja