Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0027106.
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MRČ/PČ KOZARAC - REKONSTRUKCIJA PLINOVODA KOZARAC – SISAK PN-I-393/23-AB
 
16.6.2023Odluka o početku postupka nabave
29.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
20.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja