Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0070880
Predmet:PN-UP-517/13-VLB; Usluge održavanja i podrške IT objekata poslovnih procesa, integracije i kolaboracije PN-UP-517/13-VLB
 
2.8.2013Odluka o početku postupka nabave
16.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.9.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.9.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.10.2013Odluka o odabiru / poništenju
17.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja