Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0025060
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE ISTOČNA HRVATSKA PN-T-356/23-SP
 
12.6.2023Odluka o početku postupka nabave
14.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja