Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-124284-180610
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2010. ZA PLINACRO d.o.o. (matica) I PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (ovisno društvo) TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2010.godinu PN-PF-345/10-MB
 
16.6.2010Odluka o početku postupka nabave
21.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja