Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MP KOZARAC - SLOBODNICA DN 800/75 PN-I-216/23-ŽF
 
1.3.2023Odluka o početku postupka nabave
9.5.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
9.5.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
25.5.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
5.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja