Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0019664
Predmet:Turbinski i rotacijski plinomjeri PN-O-289/23-MHŠ
 
27.4.2023Odluka o početku postupka nabave
5.5.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
31.8.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja