Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0010153.
Predmet:USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM, DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA TE IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-139/23-AB
 
20.2.2023Odluka o početku postupka nabave
9.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja