Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0009689.
Predmet:USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U RJEŠAVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA I ZASTUPANJE U UPRAVNIM, ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM TE DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA KAO I IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-138/23-AB
 
17.2.2023Odluka o početku postupka nabave
7.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
28.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja