Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0006939
Predmet:Materijal za redovno održavanje Waukesha motora PN-T-128/23-LR
 
14.2.2023Odluka o početku postupka nabave
17.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
7.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja