Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0006695
Predmet:Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 10 000 PN-O-760/22-MHŠ
 
28.12.2022Odluka o početku postupka nabave
16.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.2.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.2.2023Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja