Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0004156
Predmet:Priprema, ispitivanje i ovjeravanje uređaja za pretvorbu obujma plina PN-O-706/22-MHŠ
 
7.12.2022Odluka o početku postupka nabave
2.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.1.2023Odluka o odabiru / poništenju
10.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja