Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0003986
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NA RAZINI IZVEDBENOG ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA SLOBODNICA-NEGOSLAVCI DN400/50 PN-I-789/22-SP
 
16.1.2023Odluka o početku postupka nabave
27.1.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.2.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja