Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0000104
Predmet:Održavanje elektroinstalacija poslovnih objekata PN-O-782/22-MHŠ
 
28.12.2022Odluka o početku postupka nabave
3.1.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.2.2023Odluka o odabiru / poništenju
10.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja