Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0050285
Predmet:Nadzor nad proizvodnjom i isporukom cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Bosiljevo DN 800/100 PN-I-759/22-MHŠ
 
15.12.2022Odluka o početku postupka nabave
20.12.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
5.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja