Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-123832-160610
Predmet:IZRADA PLANA POSLOVANJA PLINACRO-a ZA RAZDOBLJE OD 2010. – 2014.GODINE PN-PF-232/10-MB
 
14.6.2010Odluka o početku postupka nabave
17.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
14.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja