Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0024783
Predmet:Održavanje EBS-a u 2022. - 2023. godini PN-Z-454/22-LR
 
23.6.2022Odluka o početku postupka nabave
24.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja