Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0023883
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-366/22-LR
 
6.6.2022Odluka o početku postupka nabave
15.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja