Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0023461
Predmet:TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI PN-O-369/22-SP
 
27.5.2022Odluka o početku postupka nabave
10.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja