Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-01720
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-372/22-AS
 
26.5.2022Odluka o početku postupka nabave
2.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
20.6.2022Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja