Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0021365
Predmet:ZAMJENA I UGRADNJA 20˝ SLAVINA NA PLINOVODU DN 500 ROGATEC-ZABOK PN-T-312/22-SP
 
16.5.2022Odluka o početku postupka nabave
26.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja