Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S F15-0021299
Predmet:IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK - LUČKO DN700-75 I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE U SMISLU DEFINIRANJA FAZNOSTI IZGRADNJE PN-I-285/22-LR
 
7.4.2022Odluka o početku postupka nabave
26.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja