Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0020950
Predmet:ISPITIVANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA NA VISOKOM TLAKU PN-O-332/22-AS
 
17.5.2022Odluka o početku postupka nabave
24.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja