Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0021980
Predmet:REKONSTRUKCIJA PČ IVANJA REKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-328/22-DT
 
18.5.2022Odluka o početku postupka nabave
19.5.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
1.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja