Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0017768
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE, 145-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 275-GRUPA REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-145-275/22-SP
 
19.4.2022Odluka o početku postupka nabave
29.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
25.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja