Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0017711
Predmet:PN-P-307/22/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-307/22/TP
 
25.4.2022Odluka o početku postupka nabave
29.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
21.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja