Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0015714
Predmet:USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA (SOC) PN-Z-260/22-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
19.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja