Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2022/S 0F5-0015891
Predmet:PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-O-296/22-DT
 
13.4.2022Odluka o početku postupka nabave
20.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
15.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja