Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0014563
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-239/22-LR
 
28.3.2022Odluka o početku postupka nabave
11.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja