Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0014389
Predmet:USLUGA POPRAVKA SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ-GRADU PN-O-241-22-LR
 
1.4.2022Odluka o početku postupka nabave
8.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja