Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0009594
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC – DRAVASZERDAHELY PN-STU-221/22-LR
 
9.3.2022Odluka o početku postupka nabave
10.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
28.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja