Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0006445
Predmet:NADOGRADNJA HMI-a SCADA SUSTAVA PN-I-099/22-ŽF
 
9.2.2022Odluka o početku postupka nabave
16.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
28.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja