Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0005526
Predmet:NADOGRADNJA PROCESNIH RAČUNALA MITSUBISHI iQ-R PN-T-671/21-SP
 
31.1.2022Odluka o početku postupka nabave
9.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
14.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja